دلابیابه سرای علی دری بزنیم به خانه ای که درش سوخته سری بزنیم خبررسیده این روزهاعلی تنهاست بیابه خانه بی فاطمه سری بزنیم ‏(‏